- Sjenice / Gazebos

Drvena sjenica

OPIS PROIZVODA

Vrsta drveta listača
Hrast.

Broj slojeva drveta
L3.

Dimenzije
VIše raspoloživih dimenzija.

Razred kakvoće drveta
Razred kakvoće A (0 prema EN 13017-1). Drvo ravnih vlakana, bez sabijenih godova i srčike, ujednačene boje, dopušteni sporadični čepovi od prirodnih grana, bez bjeljike, u cjelini uravnotežena struktura i kvaliteta drveta.

Tehnički razred drveta (SWP) u skladu s EN 13986 i vlažnost drveta prilikom isporuke:
SWP 2. Za vanjsku primjenu na vlažnom području; vlažnost 10% ± 2%.

Lijepljenje drveta
Drva listača lijepe se termoplastičnim sustavom ljepila na bazi (PVAC).
Lijepljenje razred AW 100 (prema ON B 3008).
Sve se lijepi bez formaldehida!

Bojanje drveta

  1. Aquavita bezbojna impregnacija za zaštitu od plavljenja, truljenja i insekata - AQUAVITA IMPREGNANTE EKSTRA
  2. Aquavita temeljni premaz
  3. Aquavita završni pokrivni premaz

Podrijetlo drveta
Sve drvne sirovine potječu iz hrvatskih šuma, pravno nespornih izvora i šuma kojima se trajno gospodari.

Krov
Tondach - Biber crijep.

Namjena
Igrališta, parkovi, ugostiteljski objekti, odmarališta...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUCT DESCRIPTION

Type of wood:
Oak wood

Number of wood layers:
L3

Dimensions:
More available dimensions.

Quality class:
A (0 according to EN 13017-1). Wood with straight fiber, with no compressed annual tree-rings and the pith, of a uniform color, sporadically permissible knots made of the original branches, no sapwood, the overall structure and wood quality is balanced.

Technical class (SWP) according to EN 13986 and wood moisture on delivery:
SWP 2. For external use in moist areas; moisture is 10% ± 2%.

Wood gluing:
Using the thermoplastic adhesives based on PVAC.
Gluing class: AW 100 (according to ON B 3008).
No formaldehydes!

Wood painting:
1. Aquavita transparent wood impregnation for protection against flooding, rotting and insects - AQUAVITA IMPREGNANT EXTRA
2. Aquavita primer
3. Aquavita topcoat
Wood origin:
All the wood raw material is derived from Croatian forests, legally indisputable sources, and permanently managed forests.
Roof:
Tondach - Biber roof tiles.
Purpose:
Playgrounds, parks, cafes and restaurants, resorts etc.